Úvod

  Pravda • Správne konanie Pokoj Láska Nenásilie

Prichádzam rozsvietiť lampu Lásky do vašich sŕdc, aby deň čo deň svietila stále väčším jasom. ... Neprišiel som v mene žiadneho náboženstva. ... Neprišiel som s poslaním zviditeľniť nejakú sektu či vyznanie, ani aby som zbieral priaznivcov nejakej dogmy. .... Prišiel som, aby som vám hovoril o  univerzálnej jednotnej viere, ceste lásky. ... Verte, že všetky srdcia sú motivované jediným, pravým Bohom, že všetky mená všetkých jazykov a  foriem, ktoré môže človek poznať, označujú jediného, pravého Boha. ... Rozvíjajte Jednotu všetkých ľudí, všetkých vierovyznaní, všetkých krajín a všetkých kontinentov. To je posolstvo Lásky, ktoré prinášam.

Satja Sáí Bábá (4. júla 1968)

 

Majte všetkých v láske, všetkým pomáhajte...